Okul Aile Birliği | MEV Koleji Özel Basınköy Okulları - Milli Eğitim Vakfı Kolejleri
Okul Aile Birliği

Okul Aile Birliği

Okul Aile Birliğimizin Görev ve Amaçları:

 • Öğrencilerimizin, Türk millî eğitiminin genel ve özel amaçları ile temel ilkeleri ve millî manevi değerler doğrultusunda yetiştirilmeleri için okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve ailelerle iş birliği yapmak.
 • Okulumuzun amaç ve hedeflerinin gerçekleştirilmesine, eğitimde kalite ve başarı için okulun stratejik plan çalışmalarına ve uygulamasına destek olmak, eğitimde fırsat eşitliğine imkân vermek ve öğretmenler kurulunca alınan kararların uygulanmasını desteklemek amacıyla velilerle iş birliği yapmak.
 • Öğrencilerimizin başarısını artırmak amacıyla okul yönetimince planlanan kurs, sınav, seminer, müzik, tiyatro, spor, sanat, gezi, kermes ve benzeri eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesine katkı sağlamak.
 • Okul yönetimimizle iş birliği yaparak eğitim ve öğretim faaliyetleri dışındaki zamanlarda okulun derslik, spor salonu, kütüphane, laboratuvar ve atölyeleri gibi eğitim ortamlarının değerlendirilmesine katkı sağlamak.
 • Okulumuzun ihtiyaçlarını karşılamak için mal ve hizmet satın almak, bu hizmetlere ilişkin sosyal güvenlik primi, vergi ve benzeri ödemelerin yapılmasını sağlamak.
 • Millî bayramlar, belirli gün ve haftalar ile kültürel yarışmaların düzenlenmesi giderlerine katkıda bulunmak.
 • Okulumuza yapılan ayni ve nakdî bağışları kabul ederek kayıtlarını tutmak, sosyal, kültürel etkinlikler ve kampanyalar düzenlemek, şartlı bağışları amacına uygun olarak kullanmak.
 • Kantin ve benzeri yerleri işlettirmek veya işletmek.
 • Okul yönetimimiz ile iş birliği yaparak, imkânları yeterli olmayan öğrencilere maddi ve manevi destek sağlamak, aynı amaçla kardeş okullara da katkıda bulunmak.
 • 28/8/2007 tarihli ve 26627 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’nde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmek.
 • Eğitim ve öğretimle ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapmak.
 • Eğitim ve öğretimi geliştirmek amacıyla oluşturulan çalışma komisyonlarına katkı sağlamak.
 • Ulusal ve uluslararası projelere katılmak ve proje amaçlarının gerçekleşmesine katkıda bulunmak.
 • Eğitim ve öğretimle ilgili diğer etkinliklere destek olmak.

 

 

MEV Koleji Özel Basınköy Okulları Okul Aile Birliği

Başkan: Senem ALPASLAN

Üye: Gülay KONAN

Üye: Okşan MERTCAN

Üye: Sena AKBULUT

Üye: Gülizar KAYA

Üye: Melek SATIK GÜNAYDIN

Üye: Özlem AKTAŞ